“โรงเรียนต้นกล้า”

โรงเรียนต้นกล้าจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นมนุษย์อย่างสมดุล มีความคิด จินตนาการ มีความสุขและมีศักยภาพ (ขีดความสามารถ) ในการเรียนรู้ เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ได้ยาก

 

ความสุข (Ministry of happiness) คือ จุดเริ่มต้นของความรักต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจึงถือเป็นพันธกิจเพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้แก่นักเรียน โรงเรียนต้นกล้าซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีคำขวัญว่า

 

“เรียนรู้ผ่านการเล่น          เน้นวัฒนธรรมการอ่าน

 ถักสานจินตนาการ          สร้างฐานคิดวิทยาศาสตร์ใหม่”     

 

คำขวัญนี้เป็นถ้อยคำเพื่อแสดงแนวทางการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่จะเกิดกับนักเรียนโรงเรียนต้นกล้า โดยแสดงเจตจำนงให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)

"เด็กๆ เรียนรู้จาก..

การเล่น/ทำ/ทดลอง

ไม่ใช่จากการจดจำ"

เด็กๆ เรียนรู้จากการเล่น ทำ ทดลอง ไม่ใช่จากการจำ การเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะทุกอากัปกิริยาในการเล่นของเด็ก ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้ และการเล่นยังเป็นการเปิดโลกแห่ง "จินตนาการ" เด็กจะเกิดทักษะต่างๆ ระหว่างการเล่น ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและไหวพริบ เมื่อเด็กเล่นก็จะมีความสุข และเมื่อมีความสุข ก็จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ได้อย่างดี..

"การอ่าน คือ..

การส่งเสริมจินตนาการ

ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง"

เป็นกระบวนการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยเรียนรู้ รักที่จะอ่านอย่างมีความสุข อยากติดตามเรื่องราวและค้นหาต่อไป อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะความคิดและจินตนาการ ทำให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว โดยเด็กๆ จะสนุกกับการฟังและอ่านนิทานเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนนิทานหุ่นมือ เพื่อปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รามทั้งฝึกทักษะ และมารยาทในการฟัง และสามารถสื่อสารความคิดของตนออกมาเป็นรูปธรรมได้

"จินตนาการคือประกายไฟ

ความคิดคือเครื่องยนต์

ความรู้คือเชื้อเพลิง"

การปลดปล่อยจินตนาการที่มีอยู่ในตัวเด็กออกสู่การสร้างสรรค์งานต่างๆ ด้วยกระบวนการคิด สำรวจ ค้นหาวางแผนรวมทั้งวาดรูป ระบายสี และงานศิลปะ รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนงานประดิษฐ์และงานเขียน ซึ่งทั้งหมดนี้เด็ก ๆ จะได้ใช้จินตนาการเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและเรียนรู้อย่างมีความสุข..

"วิทยาศาสตร์ใหม่พบว่า

สสารและพลังงานอยู่ด้วยกัน

เสมอ"

ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ร่างกาย (วิทยาศาสตร์) และใจ (ศาสนา) เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ โรงเรียนต้นกล้าไม่ได้แยกศาสตร์สามัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกจากการบ่มเพาะความดีและความสงบในใจ (Mindfulness) ทั้งครูและผู้เรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้..