กิจกรรมถักทอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภายใต้การแสดงผลงานทางวิชาการในกิจกรรมถักทอประจำภาคการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถม เราจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆ ชั้นประถมผ่านการลงมือทำงาน และความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้มาในภาคเรียนนี้ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำความรู้มากมายมาสรุปรวบยอดถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียน จะเห็นว่าการลงมือปฏิบัติทั้งกิจกรรมการเรียนและการแสดงผลงานของเด็กๆ ในวันนี้ล้วนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในทุกกระบวนการและเกิดการปลูกสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อรายวิชาต่างๆ และความมั่นใจในตนเองของเด็กๆ ที่สามารถทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง ดังที่เราต่างได้เห็นกันไปแล้วค่ะ