การนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

นักเรียนชั้นประถมนำเสนอผลงานโปรเจคของแต่ละกลุ่มที่ได้จัดทำในภาคเรียนนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างผู้เรียนที่มีทักษะสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือเป็นผู้ที่สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยแต่ละหัวข้อของการทำโปรเจคเกิดจากเรื่องที่เด็กๆ สนใจ แล้วนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อจัดทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง โดยเราจะได้เห็นผลงานหลายๆ ชิ้นที่น่าสนใจและแสดงถึงศักยภาพในการทำงานของเด็กๆ ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน