การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนต้นกล้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวต้นกล้า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล วันนี้นำโดยอาจารย์พงษ์ ตนานนท์ ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ ประธานอำนวยการโรงเรียน และอาจารย์ชลิดา สถิตนิรามัย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า ที่ได้ต้อนรับทุกคนด้วยไมตรีจิตพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษาอันจะนำไปเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อไป แล้วเรามาร่วมกันทำหน้าที่ชาวสวนรดน้ำพรวนดินเหล่าต้นกล้าน้อยของเราให้เติบโตอย่างแข็งแรงสวยงามไปด้วยกันค่ะ