TONKLA'S FAMILY SPORTS DAY

ในวันนี้โรงเรียนต้นกล้าและผู้ปกครองต่างได้ร่วมมือกันทำหน้าที่มือขวาและมือซ้ายที่จะช่วยกันประคับประคองเหล่าต้นกล้าน้อยให้เติบโตอย่างมีความสุขและความสมดุล เป็นภาพความน่ารักของครอบครัวต้นกล้าและเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของทั้ง 3 ฝ่ายคือโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ทำให้งานกีฬาสีวันนี้ลุล่วงไปอย่างสนุกสนาน เราได้บรรลุเป้าหมายของการจัดกีฬาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาสมอง สุขภาพใจและกาย ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักใคร่กลมเกลียวกัน นับเป็นภาพความประทับใจที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง