กิจกรรมก้าวเดิน

"กิจกรรมก้าวเดิน" หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนต้นกล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เราได้เห็นการเติบโตของเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน จากบทเรียนที่เชื่อมโยงบรูณาการไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ในวันนี้นักเรียนชั้นประถมทุกๆ คนได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าความตั้งใจของผู้ปกครองและครูที่ได้ร่วมกันบ่มเพาะ รดน้ำพรวนดินเหล่าต้นกล้าน้อยมาตลอดไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวังเลย