ห้องปลอดฝุ่นต้นแบบ (Tonkla Safety Zone)

    โรงเรียนต้นกล้าตะหนักดีว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข ดังนั้นเด็ก ๆ ต้นกล้าจึงไม่หยุดอยู่แค่การเข้าใจที่มาของปัญหา และการป้องกันตัวเองเท่านั้น แต่พวกเขายังได้ร่วมกันคิด และปรับพื้นที่ห้องสมุดให้กลายเป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบ (Safety Zone) เพื่อน้องอนุบาล เพื่อน ๆ และคุณครู ในการใช้เป็นห้องเรียนอีกด้วย โดยเด็ก ๆ และคุณครูได้ร่วมกันออกแบบและปรับพื้นที่ห้องสมุดด้วย 3 วิธีการดังนี้

   1. กันฝุ่นด้านนอกไม่ให้เข้าห้อง
 

   2. กรองฝุ่นในห้อง

   3. ดันฝุ่นออกไปจากห้อง

 โดยการสร้างหลักสูตรบูรณาการและการสร้างห้องเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบ (Safety Zone) นี้ เกิดจากความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่