5
14449857_1539452399413532_4560239532784886564_n.jpg
IMG_7742
IMG_1713
31946317_2422921324399964_4353521272341135360_o
1IMG_5834
14441005_1539452282746877_3212859637709452689_n.jpg
14446055_1539451136080325_7625193821091553678_n.jpg
14441005_1539452719413500_2538517313944440149_n.jpg
PK6 _8842.jpg
1IMG_8359.jpg
โรงเรียนต้นกล้าtonklaschool
โรงเรียนต้นกล้า
โรงเรียนต้นกล้า
โรงเรียนต้นกล้า
IMG_8892-2.jpg
14457554_1539452279413544_8697954048576331531_n.jpg
DSCF0494

คณิตศาสตร์ (Mathematic)

การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐาน และเข้าถึงความจริงอย่างเป็นตรรกะตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ผ่านวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย โดยให้นักเรียนเป็นผู้ได้ “คิด” มากกว่าที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ป้อนความรู้ให้แต่เพียงอย่างเดียว เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในกระบวนการคิด และปรับผลที่ได้จากการคิดสู่องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (English)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีวิธีคิดและวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งทำให้ผู้อื่นเข้าใจโลกและชีวิตของเราได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนกับครูต่างชาติ ผ่านนิทาน บทเพลง บทละคร และการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จะเริ่มจากการฟัง ฝึกสร้างประโยคด้วยตนเอง ฝึกอ่าน และเขียนให้ถูกต้องตามธรรมชาติของภาษา และในที่สุดแล้วนักเรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ศิลปะภาษาไทย (Artistic Thai Language)

ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในการดำรงชีวิตของชาว ไทย และผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมไทยเป็นสิ่งเชื่อมโยง และเปิดเผยองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนภาษาไทยจะทำให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางความคิดและอารมณ์โดยผ่านการเรียนรู้จากนิทาน เรื่องสั้น โคลง กลอน วรรณคดีทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตำนาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องเล่าในชีวิตประจำวัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจที่มาและความหมายของคำ อีกทั้งสามารถสร้างเรื่องราวและประโยคที่มีความหมายสวยงาม ถูกต้องตามแบบแผนของภาษาและสื่อถึงจินตนาการและความรู้สึกของตนเองได้

Nature

การเรียนรู้เรื่องความจริงของสรรพสิ่งที่ก่อเกิดรอบตัวผู้เรียน และเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ Project Approach ซึ่งเน้นหลักการสังเกต ตั้งคำถาม ทอลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของตนเอง และสิ่งที่อยู่รอบตัว สามารถดำรงอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเกื้อกูลและสมดุล

ศิลปะภาษาจีน (Artistic Chinese Language)

การเรียนรู้ภาษาจีน เน้นการสนทนา การเข้าใจความหมาย และการออกเสียง นักเรียนยังจะเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และบทเพลงจีน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจความเป็นมาของภาษา ปรัชญาที่แฝงอยู่เบื้องหลังภาษานั้น และมีสุนทรียภาพในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถยอมรับและอยู่ร่วมความแตกต่างทางภาษาและ วัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน

ศิลปะ (Art)

ศิลปะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในผลงานนักเรียนในทุก ๆ วิชา และการเรียนรู้ศิลปะจะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ และมีสุนทรียะ สามารถเข้าใจความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งที่ได้มองเห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้กลิ่น ได้รส และถ่ายทอดออกหรือแสดงออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ ผ่านวัสดุที่เน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงความอ่อนโยน และความสัมพันธ์อันดีต่อธรรมชาติ

พลศึกษา (Physical Education)

วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่ปรับความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหวทางร่างกายกับจิตใจ โดยเรียนรู้ผ่านการเล่น กิจกรรมการเข้าจังหวะ เกม กีฬาทางบก และทางน้ำ ทำให้นักเรียนสามารถควบคุมจิตใจและการเคลื่อนไหวของตนเองได้อย่างมั่นคง เรียนรู้ที่จะแบ่งปันอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทีม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ เคารพกติกาที่ตกลงร่วมกัน อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไป

ดนตรี (Music)

การเรียนดนตรีจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกสุนทรียภาพในการฟัง การดู การขับร้อง และการเคลื่อนไหว สามารถถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีได้อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้แล้วยังเข้าใจความสัมพันธ์ และคุณค่าเชิงภูมิปัญญาทั้งไทยและสากล ที่ซ่อนอยู่ในดนตรี นักเรียนจะได้เรียนรู้เครื่องดนตรี จังหวะการขับร้อง และการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะด้วยท่าทางต่าง ๆ และท้ายที่สุดจะสามารถเลือกเล่นดนตรี รวมถึงเครื่องดนตรีที่ตนชอบได้