14364841_1539449982747107_5783320817697959427_n.jpg
14368695_1539454606079978_7135758398402929467_n.jpg
IMG_6582.JPG
IMG_5905.JPG
1IMG_5795.jpg
14370198_1539454129413359_254114965957392917_n.jpg
I39A0419-2.jpg
IMG_2087.JPG
ftประถม.jpg
DSC_1030.JPG

 

อีกเพียงแค่ 10 กว่าปีเท่านั้นลูกหลานเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่เป็นแค่พลเมืองของประเทศไทย หรือเป็นแค่พลเมืองของ AEC เท่านั้น  หากแต่โรงเรียนต้นกล้าคิดถึงเด็ก ๆ ของเราจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของโลก (World Class Citizen) อย่างมีคุณภาพ มีงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกบ่งชี้ว่าเด็กไทยมากกว่า 80% ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพในศตวรรษหน้าได้ คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนต้นกล้าตระหนักถึงอนาคตเหล่านี้จึงให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ความปรารถนาดังกล่าวไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้หากขาดวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งปริมาณและคุณภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถการใช้ภาษาเทียบเคียงกับโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรให้ผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาการเรียนรู้ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้วิชา Phonics เป็นพื้นฐาน และเชื่อมโยงศัพท์จากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งจากการสะสมประสบการณ์ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงความยั่งยืน จึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) ซึ่งเหมือนการเรียนรู้ภาษาจากแม่โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดตาม คิดสร้างคำพูดของตนเอง  แล้วจึงอ่านและเขียนตามลำดับ โดยออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การร้องเพลง และการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกและท้าทายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ปฏิเสธวิธีการเรียนภาษาแบบท่องจำ ซึ่งดูเหมือนให้ผลเร็วกว่าแต่ไม่ยั่งยืน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคต