DSCF1237-2
DSCF0003
DSCF2027
DSCF2539
65021086_3333673043324783_33336582539963
31870586_2422921537733276_59264728445768
DSCF5864

ระบบวิถีชีวิต

วิถีชีวิตประจำวันของเด็กประถมในแต่ละวัน  โรงเรียนตั้งใจออกแบบให้เป็นกระบวนการ  เรียนรู้เป็นจังหวะของชีวิต  พัฒนา  ยกระดับ  จากวัยอนุบาลให้นักเรียนเรียนรู้  พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง  ความสามารถในการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น  เคารพข้อตกลงและเรียนรู้ที่จะร่วมมือกระทำในสิ่งที่ดีงามต่อตนเองและต่อผู้อื่น  เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม  ความอ่อนโยน  จะได้รับการรดน้ำพรวนดินพัฒนาให้แข็งแรงอย่างเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร

โรงเรียนต้นกล้าได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา จัดการศึกษาด้วยโปรแกรม Integrated English Program (IEP) คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และก้าวสู่การเป็นประชากรโลกด้วยการเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงกับครูประจำชั้นต่างชาติที่อยู่ประจำในทุกห้องเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แก่นักเรียนที่เกิดจากการตระหนักรู้ตนเองและพัฒนาไปสู่การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงานสู่ผลสัมฤทธิ์

 • หลักสูตรที่มุ่งเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษ

 • ครูประจำชั้นเป็นชาวต่างชาติ

 • จัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

 • วางพื้นฐานทักษะการออกเสียง สระ พยัญชนะ และการสะกดคำที่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรของ Jolly Phonics

 

ผลสัมฤทธิ์

 • สนทนาภาษาอังกฤษได้

 • ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ทั้งเชิงความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา

 • มีผลคะแนนสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ดี

 • สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในโรงเรียนไทย, นานาชาติ และต่างประเทศ

โดยได้ออกแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถอย่างรอบด้านและสมดุลทั้งด้านทักษะการคิด ทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กับความสามารถสร้างความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข รู้คุณค่า เกิดการพัฒนาเป็นองค์รวม เตรียมพร้อมต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Subjects taught in English/Chinese

(สาระที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ/จีน)

Subjects taught in Thai

(สาระที่สอนเป็นภาษาไทย)

 • Phonics

 • Writing

 • Reading

 • Conversation

 • Music

 • Drama

 • Art

 • Physical Education (PE)

 • Chinese

 • Mathematics

 • Artistic Thai Language (Thai)

 • Science

 • Social Study

 • Boy Scout

 • Nature

 • Health Education

 • Coding

 • Computer

  

 

 • การเรียนการสอนด้วยวิถีแห่งสติ (Buddhist Approach) 

บ่มเพาะสติ ฝึกความสงบจากภายในเพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  เสริมสร้างสมาธิ มีสติในการทำกิจวัตรประจำวัน พัฒนาความรัก โดยน้อมนำผ่านเสียงระฆังที่ก้องกังวาน

 • การเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) 

เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเปิดศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ใช้การสังเกต ตั้งสมมติฐาน แก้ปัญหาหาคำตอบ เกิดวิธีคิดทางคณิตศาสตร์พร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลลักษณะเป็นผู้คิดแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นเป็น

 • การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 

เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนง่ายและสนุกพร้อม ๆ กับบ่มเพาะให้ผู้เรียนมองเห็นความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่าง ๆ พัฒนาวิธีคิดแบบบูรณาการ พร้อม ๆ กับบ่มเพาะความเข้าใจในความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Oneness)

 • การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach)

เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อเกิดคำถามดี ๆ ฝึกทักษะการหาคำตอบอย่างเป็นกระบวนการ จนพบความมหัศจรรย์จากคำตอบนั้น ๆ

 

 

การประเมินผล ทำเพื่อนำผลกลับมาพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดลำดับใด ๆ ได้ใช้หลักและเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์อื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง การประเมินผลเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่โรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมหลายรูปแบบ