ย้อนตำนานเล่าขานเมืองล้านนา

การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะนำพาเด็กๆ ไปสู่ประสบการณ์ตรงและช่วยสร้างจินตนาการที่จะเปิดโลกกว้างออกไป เป็นการเรียนที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนและในตำรา ภาคสนาม P4 ภาคเรียนนี้เด็กๆ ก็ได้ไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนา เพื่อศึกษาทั้งด้านสังคม ภาษา และวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่จากสิ่งต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ ความรู้ในครั้งนี้จะเกิดจากการตั้งคำถาม หาคำตอบจากประสบการณ์ตรงที่ได้พบ คิดวิเคราะห์ และนำไปเชื่อมโยง ต่อยอดในชั้นเรียนต่อไป