ตารางกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561

วันที่

6 เม.ย. 61
13-16 เม.ย. 61

20 เม.ย. 61

24 เม.ย. - 18 พ.ค. 61

28 เม.ย. 61

รายละเอียดงาน           

หยุดวันจักรี
หยุดวันสงกรานต์

ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
Jump Start Course (First Day 1/2561)
กิจกรรมร้อยรวมและรับผลการเรียนของระดับประถมศึกษา

ระดับ

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   P

  

วันที่

14-18 พ.ค. 61

ฟ3

30 เม.ย. - 21 พ.ค. 61

30 เม.ย. - 18 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

25 พ.ค. 61

29 พ.ค. 61

 

 รายละเอียดงาน    

กิจกรรมสานต่อระดับประถม (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง

เป็นครอบครัว)

Pre School for PK

Pre School for K1

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

Literacy Day

หยุดวันวิสาขบูชา

 

ระดับ

   Pฟd

KPK

K1

   K,P

   K,P

   K,P

 

ระดับ

   K

   K,P

   K,P

 

 รายละเอียดงาน    

กิจกรรมร้อยรวมระดับอนุบาล 

-  K1 : 6  มิ.ย. 60

-  K2 : 7  มิ.ย. 60 

-  K3 : 9  มิ.ย. 60

วันไหว้ครู

กิจกรรม Maths Day

วันที่

13 ก.ค. 61

23-26 ก.ค. 61

26 ก.ค. 61

27 ก.ค. 61

28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61

30 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

 รายละเอียดงาน    

กิจกรรม English Day

สัปดาห์หล่อเทียนหล่อใจ (ทำร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น)

กิจกรรมรวมใจถวายเทียน

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
หยุดกลางภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่

5-8 มิ.ย. 61

7 มิ.ย. 61

22 มิ.ย. 61

 รายละเอียดงาน    

กิจกรรมร้อยรวมระดับอนุบาล 

วันไหว้ครู

กิจกรรม Maths Day

ระดับ

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   K,P

ระดับ

K

   K,P

   K,P

วันที่           

1-3 ต.ค. 61 
1-5 ต.ค. 61 
8-19 ต.ค. 61 

13 ต.ค. 61 

15 ต.ค. 61 

23 ต.ค. 61 
30 ต.ค. 61 

 รายละเอียดงาน           

นักเรียนที่มาสายเก็บชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Toys & Games Camp   

English Camp for Kindergarten

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุยเดช

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุยเดช
หยุดวันปิยมหาราช

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (First Day 2/2561)

ระดับ      

   P

   K

   K

   K,P

   

   K,P 


   K,P 

K,P 

วันที่

17-21 ก.ย. 61 

24-27 ก.ย. 61 

28 ก.ย. 61 

28 ก.ย. 61 

 รายละเอียดงาน           

นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบปลายภาคเรียน

กิจกรรม Happy Imagineer's Day ระดับอนุบาล

กิจกรรม Happy Imagineer's Day ระดับประถม

วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่

4 ส.ค. 61
12 ส.ค. 61


13 ส.ค. 61

15-17 ส.ค. 61

29 ส.ค. 61

 รายละเอียดงาน           

กิจกรรมสานต่อระดับประถม (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมประจำปี Love to Read (บูรณาการร่วมกับวันแม่)

กิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล (ตักบาตรเนื่องในวันเกิดโรงเรียน)

ระดับ

   P

   K

   P

   K,P

  ระดับ

    K,P

    K,P

    K,P

    K,P

    K,P