โรงเรียนต้นกล้าtonklaschool-50.jpg
IMG_0291_edited.JPG

กิจกรรมยามเช้าเบิกบาน (Wonderful Morning) 

เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสติ ความสุข ความสงบ ส่งผ่านความรัก เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างสมาธิเพื่อให้เรียนรู้ได้ดี ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และครูในแต่ละวัน

กิจกรรมพัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory Integration: SI)   

เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบประสาทสัมผัส  นอกเหนือระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการได้ยิน มองเห็น ลิ้มรส ดมกลิ่น แล้วนั้น ยังมีประสาทสัมผัสอีก 2 ระบบ นั่นคือ ประสาทสัมผัสด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหว โดยบริเวณฝ่าเท้าจะเป็นศูนย์รวมของปลายประสาททั้งหมดที่จะส่งต่อไปยังการทำ งานของสมอง เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นระบบประสาทเหล่านี้อย่างเหมาะสม ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่หลากหลาย เช่น การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง จะทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ส่งผลให้เด็กเกิดการจดจำและเรียนรู้ได้ดี

กิจกรรมจินตภาษา (German Romanticism)   

เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิชาการที่ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้อง ตามช่วงวัย ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่า ร้อง พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดและจินตนาการอย่างมีความสุข

กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ (Fun with English)   

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกโดยให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เริ่มจากเรียนรู้การอยู่ร่วมกับครูเจ้าของภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังสำเนียงภาษาอย่างถูกต้อง ฝึกสร้างประโยคด้วยตัวเองผ่านการพูดสื่อสารกับครูต่างชาติที่จะอยู่ร่วมกับ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด แล้วจึงฝึกอ่านและเขียนตามลำดับ ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าแนวการเรียนรู้เช่นนี้ (เหมือนแนวทางที่ใช้เรียนรู้ภาษาจากแม่ของเรา) จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างสรรค์ และถูกต้อง

กิจกรรมโครงการของหนู (Project Approach)   

เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by doing)

กิจกรรมทบทวนตน (Wrap – up)   

เป็นการสรุปการเรียนรู้ประจำวัน และเรียนรู้ที่จะทบทวนตนเอง ผ่านการขอบคุณ ขอโทษ และชื่นชมสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว เป็นกระบวนการบ่มเพาะความสุขด้วยความรักและแบ่งปัน