P1061368
52977624_3050921884933235_13058709378994
53717325_3061905090501581_66460240959535

 

อีกเพียงแค่ 10 กว่าปีเท่านั้นลูกหลานเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่เป็นแค่พลเมืองของประเทศไทย หรือเป็นแค่พลเมืองของ AEC เท่านั้น  หากแต่โรงเรียนต้นกล้าคิดถึงเด็ก ๆ ของเราจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของโลก (World Class Citizen) อย่างมีคุณภาพ มีงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกบ่งชี้ว่าเด็กไทยมากกว่า 80% ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพในศตวรรษหน้าได้ คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนต้นกล้าตระหนักถึงอนาคตเหล่านี้จึงให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ความปรารถนาดังกล่าวไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้หากขาดวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งปริมาณและคุณภาพ


 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถการใช้ภาษาเทียบเคียงกับโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรให้ผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาการเรียนรู้ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้วิชา Phonics เป็นพื้นฐานและเชื่อมโยงศัพท์จากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งจากการสะสมประสบการณ์ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงความยั่งยืน จึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) ซึ่งเหมือนการเรียนรู้ภาษาจากแม่โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดตาม คิดสร้างคำพูดของตนเอง  แล้วจึงอ่านและเขียนตามลำดับ โดยออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การร้องเพลง และการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกและท้าทายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ปฏิเสธวิธีการเรียนภาษาแบบท่องจำ ซึ่งดูเหมือนให้ผลเร็วกว่าแต่ไม่ยั่งยืน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคต