DSCF2933
โรงเรียนต้นกล้าtonklaschool-53.jpg
IMG_7993.JPG
IMG_8382.JPG
โรงเรียนต้นกล้า
IMG_8201.JPG
mhon-8.jpg

 

วิถีชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนในตอนเช้า นำมาออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดี ได้แก่ ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ความพยายาม ความอดทน พร้อมกับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ความงาม และความรัก

 

 

 

 

โรงเรียนใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยจัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% ของกิจกรรมการเรียนรู้

“พื้นฐานที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการต่อยอดในอนาคต” โรงเรียนต้นกล้าจึงเลือกแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมในแต่ละศาสตร์ หลอมรวมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเกื้อกูลชีวิตในองค์รวม (Holistic) โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้

วิถีแห่งชีวิต (Arts of Learning)

วิถีแห่งสติ (Buddhist Approach)

การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language)

การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)

  • เล่น : ใช้การเล่นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างมีความสุข

  • เล่า : ใช้การเล่าเป็นพื้นฐานเพื่อรักการอ่านอย่างมีความสุข

  • ร้อง : ใช้การร้องเพื่อสร้างจินตนาการและสุนทรียภาพภายใจ

  • เรื่อยๆ : ใช้เป็นโอกาสได้เรียนรู้ค้นหาตนเองอย่างที่เป็นจริง

  • รัก : ใช้ความรักเป็นฐานในการเรียนรู้และแบ่งปัน

  • เขียน/อ่าน : ใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้