S__95526953
IMG_3216
S__95526956
IMG_0040
DSCF0288
DSCF1085
โรงเรียนต้นกล้า

โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข ก่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Love to Learn) เป็นรากฐานให้เติบโต เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบนำมาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับศิลปะและเสียงเพลง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข

 

วัยที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ เด็ก ๆ เปี่ยมด้วยพลังชีวิต โลกของเขาสดใสทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนน่าตื่นเต้น เขามีความกล้าหาญ กล้าจับ กล้าสัมผัส กล้าลอง กล้าคิดในสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดไม่ถึง เขาร่าเริงพร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา ดูเหมือนพลังชีวิตไม่เคยหมด แต่ร่างกาย มือ เท้า กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้รับในวัยนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งที่ประทับไว้ในความทรงจำ ที่จะก่อรูปต่อจิตใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของชีวิตในระยะยาว 

 

โรงเรียนต้นกล้าจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ พัฒนาเติบโตสมวัย บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ความงาม ความอดทนพยายาม ความรัก ความสามารถ ความคิด และจินตนาการในการเรียนรู้ มีพื้นฐานทักษะทางภาษาที่ดี ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเปิดกว้าง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข