Kindergarten Literacy Day 2018

กิจกรรม Literacy Day วันนี้ของนักเรียนแผนกอนุบาลได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านวรรณคดี และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร นอกจากเด็กๆ จะแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดีได้น่ารักกันแล้ว ยังมีกิจกรรมการละเล่นย้อนยุค และกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานและที่สำคัญได้เรียนรู้ภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กๆ อีกด้วย