Kindergarten Literacy Day 2018

กิจกรรม Literacy Day วันนี้ของนักเรียนแผนกอนุบาลได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านวรรณคดี และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร นอกจากเด็กๆ จะแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดีได้น่ารักกันแล้ว ยังมีกิจกรรมการละเล่นย้อนยุค และกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานและที่สำคัญได้เรียนรู้ภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

0003

0002

0001

0005

0004

0006

0007

0009

0012

0011

0010

0008

0013

0014

0017

0016

0015

0018

0019

0021

0020

0022

0024

0023

0025

0026

0027

0028

0030

0031

0032

0033

0034

0036

0037

0035

0039

0040

0038