ตำแหน่งรับสมัครงานประจำปี 2563 

ลงข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ครูวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)

1. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีหรือชีววิทยา) ระดับประถมศึกษา
2. จัดทำชุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
4. ประเมินนักเรียนรอบด้านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร

เงินเดือน

18,001 - 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเคมีหรือชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน คน และองค์กร มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข
5. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ครูคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)

1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง Open approach
2. จัดทำชุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
4. ประเมินนักเรียนรอบด้านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
5.มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ
6.มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร

เงินเดือน

18,001 - 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณิตศาตสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน คน และองค์กร มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข
5. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ครูประจำชั้นอนุบาล

1. เป็นครูประจำชั้น ดูแลวิถีชิวิตของนักเรียน
2. วางแผนและพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน
3. สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาตร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
5. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
7. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร

เงินเดือน

15,001 - 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีทัศนคติที่ดีต่องาน คน และองค์กร
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง
5. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

1. ประสานงาน ต้อนรับผู้ปกครองและแขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
2. ให้ข้อมูลทางด้านของการรับสมัครเรียนนักเรียน
3. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบ EXCEL เพื่อนำมาสรุปและวิเคราะห์ผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
5. จัดทำและดูแลรับผิดชอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของโรงเรียน
6. งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
7. สามารถในการสื่อสารและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะกาสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

เงินเดือน

18,001 - 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่สิ่งใหม่ๆ
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้
5. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อทีมทำงาน

 

หากมีความสนใจในการสมัครตามตำแหน่งงาน กรุณาส่ง resume มาที่

อีเมล์: hrtonklaschool@tonkla.ac.th

ติดต่อ: คุณ ภัคจีรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์โทรศัพท์: 053-345912

*สำหรับผู้สนใจสมัครในตำแหน่งครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

จะต้องผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพในภายหลัง