ตำแหน่งรับสมัครงานประจำปี 2563 

ลงข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2563

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

1.บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและประสงค์ของสถานศึกษา
2.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนได้มอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

เงินเดือน

23,001 - 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 45 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่สิ่งใหม่ๆ
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. มีสมรรถนะ (Competency) ในตำแหน่งงาน
5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Excel, Word) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูมัธยมศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
2.ตรวจแผนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
3.มีความรู้ความสามารถ ในการสอน และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี
4.วางแผนงาน ติดตาม และตรวจสอบการทำงานในแผนกมัธยม
5.วางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
6.มีความคิดและจินตนาการเป็นเลิศ
7. มึความรู้ความสารถด้าน IT Literacy
8. สอนระดับมัธยมศึกษา ตามแนวทาง Open approach

 

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

 

เงินเดือน

20,001 - 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Excel, Word) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่สิ่งใหม่ๆ
5. มีสมรรถนะ (Competency) ในตำแหน่งงาน

ครูคณิตศาสตร์

1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง Open approach
2. จัดทำชุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
4. ประเมินนักเรียนรอบด้านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
5.มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ
6.มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร

เงินเดือน

15,001 - 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณิตศาตสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน คน และองค์กร มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข
5. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ครูประจำชั้นอนุบาล

1. เป็นครูประจำชั้น ดูแลวิถีชิวิตของนักเรียน
2. วางแผนและพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน
3. สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาตร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา
5. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

    การเรียนรู้
6. ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน
7. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าอาหาร

เงินเดือน

15,001 - 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
2. มีทัศนคติที่ดีต่องาน คน และองค์กร
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง
5. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เงินเดือน  

20,001-50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ในงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


1. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
2. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
3. มีความสนใจและมีความชอบต่องานการศึกษา
4. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
6. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข รายละเอียด

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

1. ประสานงาน ต้อนรับผู้ปกครองและแขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
2. ให้ข้อมูลทางด้านของการรับสมัครเรียนนักเรียน
3. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
4. จัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบ EXCEL เพื่อนำมาสรุปและวิเคราะห์ผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
5. จัดทำและดูแลรับผิดชอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของโรงเรียน
6. งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
7. สามารถในการสื่อสารและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะกาสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

เงินเดือน

20,001 - 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่สิ่งใหม่ๆ
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. มีความสามารถและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้
5. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อทีมทำงาน

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

1.สรรหาบุคลากรในทุกตำแหน่งงานของโรงเรียน
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในแผนกต่างๆ ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
3.จัดอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
4.ดำเนินการประเมินผลการทำงานของบุคลากรตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
5.บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
6.เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และชุมชนรอบข้าง
7.งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
8.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)
9.ดูแลเรื่องงานสวัสดิการของบุคลากร

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

เงินเดือน

20,001 - 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเต็มความสามารถ
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. สามารถประสานงานกับคนอื่นได้ สื่อสารตรงไปตรงมา
4. มีใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดสะอ้าน เรียบร้อยดูดี
5. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการผู้บริหาร

1.ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหารเช่น การนัดหมาย จองที่พัก ตั๋วเครื่องบินผู้บริหาร
2.ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร
3.จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร
4.จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ประสานงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม
6.ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
7.สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Excel, Word) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม เบี้ยขยัน

เงินเดือน

20,001 - 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 30 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง

หากมีความสนใจในการสมัครตามตำแหน่งงาน กรุณาส่ง resume มาที่

อีเมล์: hrtonklaschool@tonkla.ac.th

ติดต่อ: คุณ ภัคจีรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์โทรศัพท์: 053-345912