การพัฒนา EF (Executive Functions) ระดับประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษาโรงเรียนต้นกล้า เราให้ความสำคัญกับการพัฒนา EF (Executive Functions) เพราะ EF คือ การพัฒนาทักษะความคิด ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย แต่การจะพาตนเองไปสู่การเป้าหมายได้นั้น เด็กจะต้องได้รับ “โอกาส” 

งานเปิดอาคารเรียน A และเสวนา 

“เล่น อ่าน งานบ้าน: EF เพื่อชีวิต”

ทำไมในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบได้คะแนนดี ๆ กลับไม่ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างที่ถูกคาดหวัง ?

ทำไมเด็กคนหนึ่ง ถึงไปได้ดีกว่าอีกคน ?

Happy Imagineers Day 1/2019

จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers)  เด็กนักเรียนต้นกล้าของเรา จะเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับจินตนาการใหม่ ๆ ไปแก้ปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันละเลย มองข้าม หรือทิ้งใว้ให้เราแก้ไข เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ...

พิธีจบการศึกษานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ต้นกล้าทั้ง 17 ต้นแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าชาวสวน บัดนี้ต้นกล้าเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะเติบใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่และเติบโตเป็นร่มเงาต่อไปในสังคมไทย

Design Thinking Workshop กับครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

การพัฒนาบุคลากรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้ออำนวยต่อการบ่มเพาะจินตนาการให้กับเด็ก ๆ เป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่โรงเรียนต้นกล้า คุณครูประถมและอนุบาลตื่นเต้นกับการทำ Workshop ร่วมกันกับครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า

Coding ระดับประถมศึกษา

Coding ไม่ได้จัดการเรียนรู้เพียงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วย code เพียงเท่านั้น แต่หากเป็นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เรียนรู้การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนต้นกล้า

ปีการศึกษาที่ 2/62

 

ตารางกิจกรรม

nov.jpg

วันที่

 

29 พ.ย. 62

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรม  Sports Day 2019

บุคลากรและครูโรงเรียนต้นกล้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนต้นกล้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่มีแนวทางเดียวกันและมีเป้าหมายพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน ...

Tonkla School: Happy Imagineers

โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่