นโยบายด้านการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงเรียนต้นกล้า

     ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากคำแนะนำของ
นายแพทย์ ปริทรรศ  ศิลปกิจ   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนจึงกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในด้านการป้องกันฝุ่นละออง โดยได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด  ดังนี้

มาตรการที่ 1 ด้านคุณครูประจำชั้น

1. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น  โรคหืดหอบ  โรคปอดเรื้อรัง

2. บ่มเพาะให้นักเรียนดื่มน้ำสม่ำเสมอ

3. ทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้ ของเล่นทุกวัน  และทำ Big Cleaning ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

4. กรณีพบนักเรียนที่คาดว่าจะป่วย ให้ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการทันที

มาตรการที่ 2 ด้านฝ่ายอำนวยการ

1. รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักเรื่องฝุ่นและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน อย่างถูกวิธี

2. ติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกวัน 3 ช่วงเวลา ดังนี้

    ช่วงที่ 1 เวลาประมาณ 07.45 น. 

    ช่วงที่ 2 เวลาประมาณ 09.45 น. 

    ช่วงที่ 3 เวลาประมาณ 11.45 น.

3. หากพบค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน ทางโรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
มาตรการที่ 3 ด้านผู้ปกครอง
  1. รณรงค์ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองร่วมกับทางโรงเรียน

  2. ตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นของบุตรหลานเป็นประจำสม่ำเสมอ

  3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้กับบุตรหลานนำมาโรงเรียนทุกวัน

  4. สวมใส่หน้ากากอนามัยให้บุตรหลาน หากมีความจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือ นอกสถานที่

  5. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน

  6. หากค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการนำบุตรหลานไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง  บริเวณที่มีฝุ่นละออง  บริเวณที่มีควันบุหรี่ และควรดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดรถยนต์

หมายเหตุ    1. มาตรการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  เมื่อทุก ๆ ฝ่ายร่วมมือปฏิบัติอย่างเข้มงวด

                    2. หากค่าดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ในขั้นวิกฤตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โรงเรียนจะทบทวนมาตรการนี้อีกครั้งในลำดับต่อไป