English Day : Theme Halloween

กิจกรรมวัน English Day : Theme Halloween ได้จัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะจินตนาการและความสุขผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเด็กๆ จะได้สนุกกับการเล่นเกมในรูปแบบต่างๆ ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษมากมาย เป็นการเรียนรู้จากใจหรือที่เรียกว่าการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ เมื่อต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป เราต่างเห็นว่าเมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เด็กๆ ก็ตั้งใจร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่และต่างเต็มใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องให้มีใครมาบังคับให้เรียนเลย และการเรียนรู้ที่แสนสนุกแบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำที่โรงเรียนต้นกล้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กในแต่ละวัย