การศึกษาดูงานของผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

ผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้าได้มีโอกาสศึกษาระบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ จาก Finnish National Agency for Education ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม (Ministry of Education and Culture) โดยมี Mr.Ville Pennanen เป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูล ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยการศึกษาภาคบังคับของฟินแลนด์ เริ่มตั้งแต่อายุ 6 ปี (Pre-primary education) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แนวทางการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจากการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากระดับอนุบาล เน้นการส่งเสริมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กเพื่อการเติบโต การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสิ่งสำคัญคือ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (learning through play) และความสุขในการเรียนรู้ (joy of learning) ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนต้นกล้าที่ให้ความสำคัญกับการเล่นและความสุข เพื่อการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดในเด็ก

Diakonia College of Finland เป็นอีกแห่งที่ทางผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับ Ms. Hanna Maija Linna Sjovall,Team Manager, Basic Education for Adults คือใช้การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered pedagogy) ร่วมกับการพัฒนาการกำกับตนเอง (Self-regulation) เพื่อสร้างแรงจูงใจภายใน(Internal motivation)ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ Ms. Hanna กล่าวว่า “Self-regulation is the core of learner-centered pedagogy”

 

ดังนั้น การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง หรือการสร้างกฏข้อบังคับที่เสริมสร้างความกลัวให้แก่ผู้เรียน จึงเป็นเพียงแค่การสร้างแรงจูงใจภายนอก (External motivation) ที่สร้างขึ้นเพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชั่วขณะเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้

 

การเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ประกอบกับความเชื่อมั่น TRUST ซึ่งกันและกันระหว่างครูและผู้เรียนต่างหาก ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง อันนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต.

 

นับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้นกล้า ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้คอยสนับสนุน อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียน และให้อิสระแก่ผู้เรียนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายในกรอบเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ