ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมรับภัยพิบัติประจำปี 2559

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 โรงเรียนต้นกล้าได้จัดให้มีการซ้อมรับภัยพิบัติซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูให้คำชี้แนะ เพื่อให้เด็กและครูรู้หน้าที่ของตนเองและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ