เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ Ms. Elina Paatsila จาก Positive, Finland

Ms. Elina Paatsila จาก Positive, Finland ได้สาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมสังเกตบรรยากาศในชั้นเรียน และ Training คุณครูโรงเรียนต้นกล้า โดยเรามีเป้าหมายร่วมกันคือมุ่งจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องต่อเด็ก ๆ ให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21...

ห้องปลอดฝุ่นต้นแบบ : Tonkla Safety Zone

จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers) เด็กนักเรียนต้นกล้าของเรา จะเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับจินตนาการใหม่ ๆ ไปแก้ปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันละเลย มองข้าม หรือทิ้งใว้ให้เราแก้ไข เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ...

 

คุณครูต้นกล้าร่วมทำกิจกรรมกับ Positive ฟินแลนด์

หลังจากที่โรงเรียนต้นกล้าได้ทำสัญญากับ Positive, Finland เพื่อใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) และร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Pedagogy) ไปแล้วนั้น เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับทีม Positive จาก Finland อีกครั้ง ...

4.jpg

The Tonkla academic seminar of “Play, reading and housekeeping: EF for every life”

 

Read More >>

61206093_3272304636128291_56266121350742
newscms_thaihealth_c_cdelpqy24689.jpg

Air Pollution Control Policy

Read More >>

FBB2680F4455161950EA941678A25F76.jpg

 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  Control Policy

Read More >>

School Calendar

พิธีจบการศึกษานักเรียนชั้น ป.6

รุ่นที่ 4 ต้นโกงกาง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 4 ต้นกล้าโกงกางทั้ง 15 ต้นแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าชาวสวน บัดนี้พร้อมแล้วที่จะเติบใหญ่ในสังคมต่อไป ...