• Wix Facebook page
  • Instagram-icon.gif

บุคลากรและครูโรงเรียนต้นกล้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนต้นกล้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่มีแนวทางเดียวกันและมีเป้าหมายพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน ...

Happy Imagineers Day 1/2019

จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers) เด็กนักเรียนต้นกล้าของเรา จะเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับจินตนาการใหม่ ๆ ไปแก้ปัญหาที่คนรุ่นปัจจุบันละเลย มองข้าม หรือทิ้งใว้ให้เราแก้ไข เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ...

 

งานเปิดอาคารเรียน A และเสวนา 

“เล่น อ่าน งานบ้าน: EF เพื่อชีวิต”

ทำไมในหลาย ๆ กรณี ผู้สอบได้คะแนนดี ๆ กลับไม่ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างที่ถูกคาดหวัง ?

ทำไมเด็กคนหนึ่ง ถึงไปได้ดีกว่าอีกคน ?

การพัฒนา EF (Executive Functions) ระดับประถมศึกษา

ในระดับประถมศึกษาโรงเรียนต้นกล้า เราให้ความสำคัญกับการพัฒนา EF (Executive Functions) เพราะ EF คือ การพัฒนาทักษะความคิด ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย แต่การจะพาตนเองไปสู่การเป้าหมายได้นั้น เด็กจะต้องได้รับ “โอกาส” 

Design Thinking Workshop กับ
ครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

การพัฒนาบุคลากรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้ออำนวยต่อการบ่มเพาะจินตนาการให้กับเด็ก ๆ เป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่โรงเรียนต้นกล้า คุณครูประถมและอนุบาลตื่นเต้นกับการทำ Workshop ร่วมกันกับครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า

Coding ระดับประถมศึกษา

Coding ไม่ได้จัดการเรียนรู้เพียงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วย code เพียงเท่านั้น แต่หากเป็นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เรียนรู้การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

4.jpg

The Tonkla academic seminar of “Play, reading and housekeeping: EF for every life”

 

Read More >>

61206093_3272304636128291_56266121350742
57546365_3176580279034061_49891283371053

Date

P

29 Nov

Detail       

P

Sports Day

Degree

P

    K,P

P

Tonkla School: Happy Imagineers