มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)   ในปัจจุบัน โรงเรียนต้นกล้าตระหนักถึงอันตรายที่อาจส่งผลถึงนักเรียนและบุคลากรในอนาคตอันใกล้ จึงได้วางมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวด ดังนี้

มาตรการด้านอำนวยการ

 1. ตรวจสุขภาพตอนเช้า เมื่อพบนักเรียนที่มีอาการป่วย (มีไข้/มีน้ำมูก/ไอ) ให้ผู้ปกครองพากลับเพื่อหยุดพักรักษาตัวที่บ้านหรือพบแพทย์ทันที

 2. จัดทำจุดล้างมือเพิ่มอีก 10 จุด รอบบริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

 3. จัดเตรียมแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์จับสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ และของเล่นต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลาง เป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำ Big Cleaning ทุกสัปดาห์

 4. จัดหาสบู่หรือน้ำยา / เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์    สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

มาตรการด้านคุณครู

 1. ตรวจสุขภาพของนักเรียนระหว่างวันเพื่อเฝ้าระวัง

 2. บ่มเพาะนักเรียนให้ดูแลตัวเองด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
  - ล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่หรือเจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย
  - บ่มเพาะให้นักเรียนไอและจามอย่างถูกวิธี

 3. ครูเป็นตัวอย่างในการใส่หน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

 4. รณรงค์ให้นักเรียนพกเจลล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยส่วนตัว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง

 5. แยกของใช้ส่วนตัวของนักเรียนทุกคน ไม่ใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แปรงฟัน  เป็นต้น

มาตรการด้านผู้ปกครอง

 1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นของบุตรหลานเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบบุตรหลาน ไม่สบาย ให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

 2. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า  ตลาด รวมถึงสถานที่แออัดทุกพื้นที่ เป็นต้น

 3. ผู้ปกครองหมั่นล้างมือและชวนบุตรหลานล้างมืออย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

 4. เตรียมหน้ากากอนามัยใส่กระเป๋า พร้อมกำชับให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัส

 5. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เดินทางไป–กลับต่างประเทศในช่วงนี้ ให้เฝ้าสังเกตอาการหรือจนกว่าได้รับการรับรองจากแพทย์

 6. นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรที่มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศจีน  หากภายใน 14 วันมีไข้ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน  เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประมาณ 2–14 วัน ซึ่งอาจยังไม่ปรากฏอาการ แต่ยังสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

มาตรการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เมื่อทุก ๆ ฝ่ายร่วมมือปฏิบัติอย่างเข้มงวด