การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้า รุ่นที่ 2

   เด็ก ๆ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง ปีการศึกษานี้ แผนกประถมศึกษาจัดให้มีสภานักเรียนโรงเรียนต้นกล้าขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียน และปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม การดำเนินงานสภานักเรียนจึงเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตย คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

การเลือกตั้งสภานักเรียน รุ่นที่ 2 แผนกประถมศึกษา โรงเรียนต้นกล้า ประจำปี 2562 นี้ ได้แก่ ... The Power of Tonkla เบอร์ 1 ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนคนที่ 2 เด็กชายธาม พัทธวรากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


.. ไม่ว่าทีมไหนจะได้รับเลือก และผลคะแนนจะออกมามากกว่ากันเท่าไหร่ เด็ก ๆ ก็ต่างยินดีและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะพวกเราทุกคนคือ TONKLA ที่จะจับมือและเติบโตไปด้วยกัน