Tonkla Scout Camp 2018 

"Tolerance : เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอดทนและพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเสมอ"

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเทพนิมิตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นค่ายที่รอคอยของเด็ก ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นอกจากจะสนุกสนานแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้การอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจ และเรียนรู้การพยายามทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork)

Tonkla Scout Camp EP.1

Tonkla Scout Camp EP.2

Tonkla Scout Camp EP.3

Tonkla Scout Camp EP.4