กิจกรรม Happy Imagineers Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนต้นกล้าเราได้ประดิษฐ์คำหนึ่ง คือ "Happy Imagineers" เพื่อสื่อนัยยะความหมาย คำว่า "Imagineer" มาจากคำว่า Imagine + Engineer กล่าวคือ เพื่อสื่อสารว่า โรงเรียนจะจัดการศึกษาที่หล่อหลอมความคิด จินตนาการ ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กับการบ่มเพาะความดี ความงาม เพื่อให้เกิดจริยธรรมของความเป็นเลิศ (Ethics of Excellence)
 

​"Happy Imagineers"
 

จึงมีความหมายว่า.. “นักเรียนโรงเรียนต้นกล้า จะเป็นผู้ที่ใช้จินตนาการเป็นพื้นฐานในการทำงาน สร้างงาน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพราะมีคุณธรรมและจริยธรรมนำทาง

​Happy Imagineers Day คือวันอะไร ? และสำคัญอย่างไร

   ...จากจินตนาการสู่งานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ นี่ไงดอกผลของจินตนาการและความสุข (Happy Imagineers)
 

    พวกเรารุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายทั้งหลาย ล้วนเคยผ่านวัยเยาว์อันแสนสั้น เพียงเวลาไม่กี่ปีเราเลยวัยเด็ก เช่นที่เด็ก ๆ เขาเป็นเห็นกันอยู่ รุ่นของเราต่างจากเขาตรงที่โอกาส และหรือเวทีแสดงตัวตน เพื่อเรียนรู้จากดีน้อย... สู่ดีมากขึ้น
 

    Happy Imagineers Day คือ เวทีที่ไร้ขอบเขตของจินตนาการ และการแสดงตัวตนออกเป็นผลงาน ไม่สำคัญว่าผลงานนั้นเล็กหรือใหญ่ แต่สำคัญที่จินตนาการอันยิ่งใหญ่ในร่างเล็ก ๆ ของเด็ก ...พลังของการจินตนาการนี้ยิ่งใหญ่เสมอ เพราะสักวัน จินตนาการของเขาจะเป็นจริง เป็นผลผลิตจับต้องได้ และเป็นประโยชน์ยิ่งกับสังคมโลก

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับอนุบาล

My Big Classroom ทุกพื้นที่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้

"My Big Classroom" ระดับเตรียมอนุบาล

         ในระดับเตรียมอนุบาล เราเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ด้วยการพาพวกเขาออกไปเรียนรู้ที่ Finn Park เพื่อสำรวจ สังเกต และสัมผัส ดิน ก้อนหิน ใบไม้ ทราย น้ำ และสรรพสิ่งรอบตัว พวกเขาล้วนตื่นเต้น กล้าจับ กล้าสัมผัส กล้าคิดในสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดไม่ถึง พวกเขาร่าเริงและพร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา 
         การเล่นกับธรรมชาติ เป็นห้องเรียนที่กว้างไกลที่สุดในโลกที่สามารถพาเด็ก ๆ เรียนรู้ไปตามจังหวะชีวิต โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักมีความสุขกับสิ่งง่าย ๆ รอบตัว และเติบโตขึ้นอย่างเข้าใจธรรมชาติ 

"My Big Classroom" ระดับอนุบาล 3

          เมื่อโลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในศษวรรตที่ 21 ได้จึงเป็นความท้าทายของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันกับโลกในอนาคต

          ที่โรงเรียนต้นกล้า เราเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เลือกสถานที่ทัศนศึกษา (Field Trip) และในปีนี้ระดับชั้นอนุบาล 3 เราได้บูรณาการกิจกรรมทัศนศึกษาเข้ากับกิจกรรม Project Approach เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าพื้นที่ในโรงเรียน  เมื่อผู้ใหญ่เปิดโอกาส เชื่อมั่นใจความคิด และการตัดสินใจของเขา ศักยภาพในตัวเด็กจะถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทุกย่างก้าวในโลกใบใหญ่ จึงนับเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับประถมศึกษา

         ในระดับประถมศึกษาเราการสร้างพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ส่งเสริม Creativity, Imagination and happiness  แผนกภาษาอังกฤษได้นำกระบวนการ Project-based learning บูรณาการ

เข้ากับ Finnish positive learning เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

       ในเริ่มแรกคุณครูจะจุดประกายความคิดของเด็ก ๆ จากความสนใจในประเทศต่าง ๆ ผ่านวิชา Conversation จากนั้นจึงร่วมกันโหวตกันในห้องว่าสนใจอยากทำเกี่ยวกับประเทศอะไร แล้วจึงเจาะลึกลงไปอีกว่าเด็ก ๆ สนใจที่จะเรียนรู้อะไรโดยผ่าน Chart KWL ขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นความอยากรู้ในตัวเด็ก ๆ ให้ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้เพิ่มเติม โดยมีครูเป็นคนชี้นำแนวทางเท่านั้น

 

       ถัดมาคือ การให้เด็กนำสิ่งที่เขาได้ค้นหาหรือสนใจมาประยุกใช้ในการคิดรูปแบบของ Workshop and market

ในขั้นตอนนี้นี้เองที่เราจะเห็นจุดแข็งในเด็กแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่เด็ก ๆ นำมาใช้เมื่อต้องสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้ ความดีงามของจิตใจที่ถูกสื่อออกมาให้เห็น เมื่อเห็นว่าเพื่อนรวมห้องต้องการกำลังใจและความช่วยเหลือ เพื่อที่จะทำงานให้ลุล่วงไปได้ ความอดทนพยายามที่จะฝึกฝนลองทำสิ่งใหม่ ๆ หลายครั้งจนทำได้ และยังมีอีกหลายจุดเด่นที่ถูกแสดงออกมาผ่านการทำกิจกรรม Happy Imagineers Day ในครั้งนี้