การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

   

"การสร้างความสุขจะทำให้เกิดพลังของการรักการเรียนรู้"

 

       การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนต้นกล้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่มีแนวทางเดียวกันและมีเป้าหมายพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน

เราต่างก็มีความเชื่อเดียวกันในเป้าหมายที่เรามุ่งมั่น คุณค่าที่เรามีอยู่ ผลลัพธ์ที่เรามองเห็น และหัวใจที่จะพัฒนา เพื่อให้เกิดการศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในศตวรรษที่ 21

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้เราเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ว่าเรามีเพื่อนร่วมแนวคิดเดียวกันที่จะสร้างการศึกษาที่ดีให้เกิดและเติบโตในประเทศของเรา เพื่อเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขบนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว