วิชา Coding ไม่ใช่แค่ Code

Coding คืออะไร ?

   Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python

Coding สำคัญอย่างไร ?

   ในยุคที่รายล้อมไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วนั้น ล้วนแต่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและพัฒนาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์ และด้านการเดินทาง เป็นต้น

   ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เทคโนโลยี จึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนควรได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ใช้งานที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือ การได้เรียนรู้และพัฒนาจากผู้ใช้งาน ไปสู่การเป็นผู้เขียน และผู้พัฒนาตามแนวทาง Computational Thinking

นักเรียน Tonkla ได้เรียนรู้อะไรในวิชา Coding ?

   “การพัฒนาจากผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปสู่การเป็นผู้เขียน และผู้พัฒนา”  ถือเป็นประเด็นหลักสำคัญในการออกแบบและสร้างสรรค์แนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง ดังนั้น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียน Coding จึงไม่ได้จัดการเรียนรู้เพียงเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Code เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง เพียงเท่านั้น


   แต่หากเป็นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เรียนรู้การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้การเขียนโปรแกรม (Coding) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 

   อีกทั้งยังถือเป็นการพัฒนาอุปนิสัยของผู้เรียน TONKLA ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกัน