รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนต้นกล้าได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม ดังนี้
 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Primary 4) เปิด 2 ห้องเรียน

2. ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-Kindergarten) เปิด 6 ห้องเรียน
 

รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครเรียน

ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับประถมศึกษา

 

ระดับเตรียมอนุบาล 

  • เปิดรับตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ

 

ระดับอนุบาล 1-3

  • ระดับอนุบาล 1 เปิดรับตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบ

  • ระดับอนุบาล 2 เปิดรับตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ

  • ระดับอนุบาล 3 เปิดรับตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ

 

ระดับประถม 

  • เปิดรับตั้งแต่อายุ 6 ขวบ

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

1. การเยี่ยมชมสถานที่

ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8:30 - 12:00 น. ติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัครเรียนได้ที่เบอร์ 053-345-912 หรือ 089-700789

 

2. การซื้อใบสมัคร

ผู้ปกครองที่ต้องการสมัครเรียนให้บุตรหลานสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครและนัดสัมภาษณ์หลังจากเยี่ยมชมโรงเรียน

 

3. การแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจในแนวทางการศึกษาของโรงเรียนกับผู้ปกครอง

เนื่องจากโรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่าโรงเรียนและบ้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน เราเชื่อว่าพ่อแม่ก็เป็นครูที่มีความสำคัญมากในชีวิตของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนต้นกล้าจึงเป็นหลักสูตรที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนและผู้ปกครองควรจะมีความเข้าใจและความคาดหวังด้านการศึกษาที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ต้นกล้าน้อยๆ ของเราอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเป็นเด็กที่สดใส ฉลาดถาม ฉลาดเล่น ฉลาดอ่าน ถึงพร้อมด้วยความสุขในใจและศักยภาพในการสร้างความสุขส่วนรวมให้แก่สังคม

 

4. การแจ้งผลการรับสมัคร

     4.1 โรงเรียนจะแจ้งผลสัมภาษณ์ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการจัดสัมภาษณ์

     4.2 เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

            1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

            2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

            3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด

            4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด

            5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

            6. รูปถ่ายบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวนท่านละ 2 รูป