Math Day 2019 : เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5 และขยะในทะเลโลก 

Phenomenon based learning คืออะไร ?

   Phenomenon-Based Learning หรือ PhenoBL คือ หนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้จากประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นการเรียนที่ใช้ปรากฏการณ์ในชีวิตจริงมา เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้  Phenomenon-Based Learning จะแตกต่างจากวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบเดิมที่แบ่งความรู้ออกเป็นรายวิชา ทำให้การเรียนรู้แคบ เพราะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสนใจศึกษาเท่านั้น หรือศึกษาเนื้อหาแบบแยกส่วน

 

   การเรียนรู้แบบ Phenomenon-Based Learning เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ และความคิดรวบยอดของแต่ละศาสตร์ รวมทั้งการฝึก ปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างสม เหตุสมผล ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ และได้ฝึกประยุกต์ใช้กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ความรู้ใหม่เหล่านั้นมีคุณค่าต่อผู้เรียนในทันที เกิดความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่าแค่มีความรู้ แบบผิวเผิน

  ในการเรียนแบบนี้ผู้เรียนจะทำงานคล้าย นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ไม่ต้องรอครูอธิบายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ผู้เรียนจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อแสวงหาคำตอบ ออกแบบการสำรวจ อธิบายสิ่งที่ต้องการรู้ และตั้งคำถาม ใหม่ ๆ กับตนเอง ดังนั้นการสอนแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง และเป็นนักแก้ปัญหา
 

"ท้องทะเลกว้างใหญ่ และท้องฟ้าอันไร้ขอบเขต คือ แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ ต้นกล้า"

ระดับอนุบาลเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5 

    กิจกรรมการเรียนรู้ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มาจากไหน อันตรายอย่างไร รวมถึงการป้องกันตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ผ่านการบูรณาการเข้ากับคณิตศาตร์ช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมตามช่วงวัย และเด็ก ๆ สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัวได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อีกด้วย

 

ระดับประถมเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ขยะในทะเลโลก

   ไม่เพียงแต่ในทะเล หรือในอากาศเท่านั้น แต่คณิตศาสตร์อยู่ในทุก ๆ ที่ อยู่ในตัวเราและอยู่รอบ ๆ ตัวเรา หากเปรียบโรงเรียนต้นกล้าเป็นทะเลอันไร้ขอบเขต เด็ก ๆ และคุณครูทุกคน คือ เหล่าสรรพสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ... อยู่มาวันหนึ่ง มีขยะจำนวนมหาศาลเข้ามาอยู่ในทุกพื้นที่ของทะเล สนามหญ้า สนามเด็กเล่น ลานทรายเต็มไปด้วยขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มาดูกันว่าเหล่าสรรพสัตว์ทะเลจะอยู่อย่างไร และพวกเขาจะทำอย่างไรต่อ เพื่อให้บ้านของพวกเขากลับมาน่าอยู่ดังเดิม