DSCF4350
DSCF0612
DSCF0007
DSCF3030
29433131_2351941351497962_24613311031856
DSCF0559
Eng 03082017_170809_0004
33566814_2454462601245836_89215652604904
DSCF0173

เด็กวัยนี้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้น  มีความพร้อมที่จะจากบ้านโดยไม่รู้สึกกลัวการพลัดพราก มีพัฒนา ความสามารถด้านความคิด ความจำ การใช้ภาษาสื่อสารการรับรู้และการแสดงออก ต้องการความช่วยเหลือน้อยลง พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่สังคม

 

ในระดับประถมศึกษา มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นแบบแผน การอ่านออกเขียนได้จะปรากฏชัดเจน การพัฒนาทักษะวิธีความคิดอย่างเป็นระบบของเด็กจะได้รับการสานต่อจากระดับปฐมวัยผ่านกระบวนการทางศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กับเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีศิลปะความเป็นมนุษย์ มีดนตรีเป็นจังหวะการเรียนรู้ มีศิลปะให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับความงาม เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ความงาม ความรักต่อการเรียนรู้ จะได้รับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่องให้แข็งแรงเติบโตอย่างสมดุล เป็นผู้ถึงพร้อมที่จะเรียนรู้โลกและชีวิตเพื่ออยู่ในกระแสโลกอย่างสร้างสรรค์ และเปี่ยมสุข ท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเปิดกว้างพร้อมที่จะเติบโตต่อไป

 

 

1. สร้างรากฐานในการเป็นพลเมืองของโลก

2. สร้างสมดุลภายใน (ความดี ความงาม) และทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ (ความเก่ง) สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์และเปี่ยมสุข

3. พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน อันเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง

4. เสริมสร้างพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ความรู้ต่างๆ

5. จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมหลากหลายโดยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นทีม

6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาร่วมกัน