นโยบายด้านการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงเรียนต้นกล้า

     ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากคำแนะนำของ
นายแพทย์ ปริทรรศ  ศิลปกิจ   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนจึงกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในด้านการป้องกันฝุ่นละออง โดยได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด  ดังนี้

มาตรการที่ 1 ด้านคุณครูประจำชั้น

1. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น  โรคหืดหอบ  โรคปอดเรื้อรัง

2. บ่มเพาะให้นักเรียนดื่มน้ำสม่ำเสมอ

3. ทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้ ของเล่นทุกวัน  และทำ Big Cleaning ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

4. กรณีพบนักเรียนที่คาดว่าจะป่วย ให้ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการทันที

มาตรการที่ 2 ด้านฝ่ายอำนวยการ

1. รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักเรื่องฝุ่นและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน อย่างถูกวิธี

2. ติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกวัน 3 ช่วงเวลา ดังนี้

    ช่วงที่ 1 เวลาประมาณ 07.45 น. 

    ช่วงที่ 2 เวลาประมาณ 09.45 น. 

    ช่วงที่ 3 เวลาประมาณ 11.45 น.

3. หากพบค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน ทางโรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้