กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2562

       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

"Adaptability : ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่าง"

      หากนึกย้อนถึงค่ายกิจกรรมในวัยเรียน หนึ่งในนั้นเราคงนึกถึงค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนต้นกล้า เราออกแบบกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้คิด ริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง .. ได้ลงมือทำ .. วางแผนการทำงานด้วยตนเอง .. โดยความสำเร็จจากการลงมือทำ ไม่ใช่การทำให้ “เสร็จ” .. แต่ความสำเร็จ คือการได้ที่เด็ก ๆ ได้ “ลงมือทำ” .. และทำสิ่งนั้นด้วยตนเอง .. แม้ผลลัพธ์จะไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวัง แต่ช่วงเวลาที่ได้ลงมือทำ ก็คือความสวยงามของชีวิตที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวของเด็ก ๆ เอง 

      เพราะโลกในวันข้างหน้าเก่งอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของความอยู่รอด เด็กที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นผู้ที่มี "EF" ดี คือ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น โรงเรียนต้นกล้าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ Executive Function หรือ EF  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนา EF ของเด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้บูรณาการ EF เข้ากับวิชา Scout ของระดับประถม โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนตั้งเป้าหมาย วางแผน และลงมือทำให้งานสำเร็จด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF พวกเขาจะค่อย ๆ เก็บสะสมความมุ่งมั่นจากการทำงานให้สำเร็จที่ละเล็กทีละน้อย ความสำเร็จเล็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นพลังใจช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาและกลายเป็นทักษะของสมอง เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น เขาจะเป็นคนที่มีความอดทนพยายาม มุ่งมั่น มีเป้าหมาย และทำทุกสิ่งอย่างมีคุณภาพ