กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2562

       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

"Adaptability : ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่าง"

       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต้นกล้าปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่