กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเรียน (First Day) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        First days & Second Day ถือได้ว่าเป็น วันแรกแห่งการเริ่มต้นใหม่ของการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตในรูปแบบประถมศึกษาเป็นปีแรก ด้วยแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายของสาระวิชาที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งระบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดกิจกรรมวัน First days & Second Day จึงเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการระบบวิถีชีวิตของนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในมิติใหม่ของแบบของประถม อาทิเช่น การจัดการตนเอง (Self-regulation) ในการดูแลตนเอง (Self care) การลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และหลายๆอย่างด้วยตนเอง (Learning by doing) รวมทั้งการบูรณาการระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน (Sensory integration) ในการเรียนรู้ผ่านแนวการจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับชั้นประถม เช่น การเรียนคณิตในรูปแบบ Open Approach การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขและสนุกสนาน หรือการเรียนรู้แบบบูรณาการตามปรากฏการณ์สำคัญต่างๆ (Phenomenon-based learning)

 

          โดยกิจกรรม First days & Second Day ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรม และการวางแผนร่วมกันของคุณครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน เพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยมีเป้าหมายดังนี้
 

  • P1 มีเป้าหมายในด้าน การจัดการตนเอง

  • P2 มีเป้าหมายในด้าน การจัดการตนและการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

  • P3 มีเป้าหมายในด้าน การอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม

  • P4 – P6 มีเป้าหมายในด้าน การสร้างแรงบันดาลใจ การวางเป้าหมายด้านการศึกษา การทำงานร่วมกัน และเรียนรู้วิธีที่จะไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
     

    ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิด และเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น โดยกิจกรรมในวัน First days & Second Day จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างเป้าหมายที่พึงประสงค์ และความสุขในการมาโรงเรียน ความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างตนเอง เพื่อน ครู และโรงเรียน และประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมคือการสร้าง “Trust“ หรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนและครูประจำชั้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ (Characteristics) ของนักเรียน เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร  และการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป