อบรมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในเด็ก 

เพราะโรงเรียนต้นกล้าให้ความสำคัญกับการดูแลและป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในเด็กและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนเราจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในเด็ก” ซึ่งวันนี้เราได้รับโอกาสจากวิทยากร นายแพทย์สรุเชษฐ์ อรุโณทอง จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคในโรงเรียน ความรุนแรงและอาการของโรค การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคอื่น ๆ ที่มักเกิดในเด็ก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็กร่วมกันระหว่างที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะ