ตารางกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่

 

29 พ.ย. 62

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรม  Sports Day 2019

ระดับ

   K,P

 

  

วันที่

 

5 ธ.ค. 62

10 ธ.ค. 62

20 ธ.ค. 62

26-27 ธ.ค. 62

30-31 ธ.ค. 62

รายละเอียดงาน           

 

- หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9

- หยุดวันรัฐธรรมนูญ

- กิจกรรรม Christmas and Happy new year

- วันหยุดกลางภาคเรียน 2/2562

- หยุดวันสิ้นปี

ระดับ

 

K,P

K,P

K,P

K,P

K,P

 

  

วันที่

 

1 ม.ค. 63

8 ม.ค. 63

16 ม.ค. 63

17 ม.ค. 63

รายละเอียดงาน           

 

- หยุดวันขึ้นปีใหม่ (เปิดเรียนวันที่ 2)

- กิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล (ตักบาตรต้อนรับปีใหม่)

- หยุดวันครู

- Open Class รายวิชาระดับประถมศึกษา (คณิตศาสตร์/อังกฤษ)

ระดับ

 

K,P

K,P

K,P

K,P

 

  

วันที่

 

3-7 ก.พ. 63

10-14 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63

17-21 ก.พ. 63

24-27 ก.พ. 63

28 ก.พ. 63

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรมรดน้ำพรวนดิน ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1 

- กิจกรรมรดน้ำพรวนดิน ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

- วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

- นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบปลายภาคเรียน

- กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับอนุบาล

- กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับประถมและ

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

(วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2562)

ระดับ

 

K

K

K,P

P

K

K,P 

  

วันที่

 

 

รายละเอียดงาน           

 

ระดับ

 

วันที่

 

6 เม.ย. 63

21 เม.ย. 63

25 เม.ย. 63

รายละเอียดงาน           

 

- หยุดวันจักรี

- Jump  Start  Course  (First Day 1/2563)

- กิจกรรมสานต่อ ครั้งที่ 1 ปี 1/2563 พร้อมรับผลการเรียน 2/62

ระดับ

 

K,P

K,P

P 

  

วันที่

 

6 พ.ค. 63

11-15 พ.ค. 63

 

19 พ.ค. 63

รายละเอียดงาน           

 

- หยุดวันวิสาขบูชา

- กิจกรรมสานต่อระดับประถม (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครองเป็นครอบครัว)

- วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563

ระดับ

 

K,P

P

K,P