ตารางกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่                       รายละเอียดงาน                                                            ระดับ

2-6                     กิจกรรม Happy Imagineer                                              K,P

6                         ปิดภาคเรียน  1/2563                                                        K,P

23                       กิจกรรมสานสัมพันธ์                                                          K,P

24                       เปิดภาคเรียน 2/2563                                                        K,P

วันที่                        รายละเอียดงาน                                                           ระดับ       

 

5                          วันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9                             K,P

10                         วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ                                                    K,P

11                          วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ                                      K,P

14-18                    Parenting School                                                    K,P

21-25                   See the Good, Little Christmas                             K,P

31                         วันหยุดวันส่งท้ายปี2563                                            K,P

วันที่                           รายละเอียดงาน                                                           ระดับ

       

1                              วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ (เปิดเรียนวันที่ 4)                               K,P

8                             English Day                                                                    K,P

วันที่                             รายละเอียดงาน                                                          ระดับ           

26                              วันหยุดมาฆบูชา                                                             K,P 

วันที่                              รายละเอียดงาน                                                          ระดับ           

31                                Graduation Day                                                         K,P 

                                    ปิดภาคเรียน 2/2563