อาจารย์บุญเอนก มณีธรรม
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนต้นกล้า
นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ
ประธานอำนวยการโรงเรียนต้นกล้า
อาจารย์พงษ์  ตนานนท์
ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า
อาจารย์ชลิดา สถิตนิรามัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า

          ตอนที่ลูกดิฉันยังเล็กอยู่ ดิฉันคิดเสมอว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของลูก คือสุขภาพ สำคัญที่สอง คือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง หมายถึงการศึกษาที่จะชักนำให้ลูกของดิฉันมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่ใช่การศึกษาเพื่อแค่ปริญญาสูง ๆ เท่านั้น เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อมีชีวิตอย่างมีความสุขเท่านั้น มิใช่สิ่งอื่นใด เมื่อคนมีความสุขแล้วเขาจะต้องการอะไรอีก

      

          สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ (เกือบทั้งสังคม) คิดคืออยากให้ลูกเขาเป็นคนเก่งโดยให้มีความรู้ดี ๆ เพื่อจะได้ทำงานสูง ๆ และมีเงินเดือนมาก ๆ โดยความเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าเงินจะทำให้มีความสุขได้ทั้ง ๆ ที่ในความจริงความสุขเริ่มต้นง่าย ๆ ที่ความคิดและจินตนาการ 

 

          ดังนั้นการศึกษาที่มีคุณภาพจึงควรเริ่มต้นที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและสร้างจินตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจินตนาการจากการเล่น เมื่อเด็กเล่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน จะทำให้เขาพร้อมที่จะอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรองจากสุขภาพร่างกาย และเขาจะเป็นเด็กที่เติบโตเป็นคนมีคุณภาพที่มีรากฐานที่ดีที่เข้มแข็ง

          ความคิดและจินตนาการของเด็กนี้ เปรียบเสมือนรากแก้วของต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มั่นคงแข็งแรง สามารถต้านทานลมแรงพายุที่โหมกระหน่ำได้ ทั้งให้ร่มเงาความชุ่มชื่นแก่ผู้คนทั่วไป 

 

ชลิดา สถิตนิรามัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า

 

ที่โรงเรียนต้นกล้า คุณครูและบุคลากรได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ได้นำหลักคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาผสมผสานกับหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ คือ

 

1.สุขอนามัยและความปลอดภัย HAS (Health and Safety) 

เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งยวด อันนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่เด็ก ๆ โรงเรียนตระหนักดีว่าการใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความสำคัญในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

2.ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความห่วงใย TLC (Tender, Love and Care) 

ความรักและความห่วงใยของทีมบุคลากรเป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้เด็ก ๆ มาโรงเรียนอย่างมีความสุข อบอุ่น เกิดความไว้วางใจและความมั่นคงในจิตใจ

 

3.การสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา FOD (Frank and Open Discussion) 

บุคลากรที่มีความจริงใจเปิดเผยและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถพัฒนาการทำงานและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า