ตารางกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่

1 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61

30 พ.ย. 61

รายละเอียดงาน           

สัมนาบรรยายพิเศษ คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เสวนา "ถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์ เลียนแบบได้หรือไม่"

กิจกรรม  Sports Day 2018

ระดับ

   K,P

   K,P

   K,P

   

  

วันที่

5 ธ.ค. 61

6-8 ธ.ค. 61

10 ธ.ค. 61

21 ธ.ค. 61

22-23 ธ.ค. 61

26 ธ.ค. 61

27-28 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 61

 รายละเอียดงาน    

หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

กิจกรรรมวันครอบครัวต้นกล้า 

แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68

สอบ Exit exam P.6 (Pre Onet & Pre NT P.3)

วันหยุดกลางภาคเรียน

หยุดสิ้นปี

ระดับ

   K,P

     Pฟd

   K,P

   K,P

     P

     P 

K, K,P

  K,P

 

ระดับ

   K

   K,P

   K,P

 

 รายละเอียดงาน    

กิจกรรมร้อยรวมระดับอนุบาล 

-  K1 : 6  มิ.ย. 60

-  K2 : 7  มิ.ย. 60 

-  K3 : 9  มิ.ย. 60

วันไหว้ครู

กิจกรรม Maths Day

วันที่

1 ม.ค. 62

2 ม.ค. 62

4 ม.ค. 62

5 ม.ค. 62

12 ม.ค. 62

16 ม.ค. 62

17 ม.ค. 62

22-24 ม.ค. 62

 รายละเอียดงาน    

หยุดวันขึ้นปีใหม่   

เปิดเรียน

กิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล  (ตักบาตรต้อนรับปีใหม่)   

กิจกรรมสานต่อระดับประถม (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง)           

วันเด็กประจำปี  2562

หยุดวันครู      

Open Class  วิชาคณิตศาสตร์ และ English

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ K1-K3  

ระดับ

   K,P

   K,P

ฟ K,P

   K,P

   K,P

   K,P

   P

ฟษ K

 

วันที่

2-3 ก.พ.62

4-8 ก.พ. 62

11-15 ก.พ. 62

18-22 ก.พ.62

25-28 ก.พ. 62

 รายละเอียดงาน    

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ ONET

กิจกรรมรดน้ำพรวนดิน ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง)

กิจกรรมรดน้ำพรวนดิน ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2 (ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง)  

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียน

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับอนุบาล

ระดับ

   P

 K

 ฟK

   P

 ฟK

วันที่           

13-17 พ.ค. 62

18 พ.ค. 62

20 พ.ค. 62

22 พ.ค. 62

 

 รายละเอียดงาน           

กิจกรรมสานต่อระดับประถม (ครูประจำชั้นพบ ผปค. เป็นครอบครัว)

วันวิสาขบูชา

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา      

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2562 

 

ระดับ      

   P

  All

  All

K,P  

วันที่

1-5 เม.ย. 62

8 เม.ย. 62

23 เม.ย. 62 

27 เม.ย. 62 

 รายละเอียดงาน           

กิจกรรม Toys & Games

หยุดชดเชยวันจักรี

วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 1/62  (Jump Start Course)

กิจกรรมสานต่อ ครั้งที่ 1 ปี 1/2562 พร้อมรับผลการเรียน 2/2561

ระดับ

   P

 K,P

 K,P

 P

  

วันที่

1 มี.ค. 62

3 มี.ค. 62

4-6 มี.ค. 62

4-15 มี.ค. 62

18-28 มี.ค. 62

 รายละเอียดงาน           

กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับประถม

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

และวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2561

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT

นักเรียนที่มาสายเก็บชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

English  Camp  for  Kindergarten  :  Camp 1

English  Camp  for  Kindergarten  :  Camp 2

  ระดับ

      P

 

 

      P

ห    P

ห    Kฟห 

ห    Kห