IMG_2019
IMG_2006
IMG_1902

 

คำว่าคณิตศาสตร์ มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือคำนวณ) และศาสตร์ (ความรู้ หรือการศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณ แต่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวเลข และสัญลักษณ์เท่านั้น หากเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด การพิสูจน์ การให้เหตุผลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา การคิดในวิชาคณิตศาสตร์นั้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตามทุกขั้นตอนจะตอบและจำแนกออกมาให้เห็นจริงได้ คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีแบบแผน

โรงเรียนต้นกล้าจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบเปิด (open approach) ซึ่งอาจารย์ ดร.เจนสมุทร  แสงพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “วิธีการสอนแบบเปิด (open approach) ซึ่งเป็นวิธีที่เข้ากันได้ดีอย่างมากกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับประถมศึกษา ที่เน้นในด้านความคิด ความเข้าใจจากกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กัน  และการเชื่อมโยงกันในชีวิตประจำวัน โดยการให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองพยายามสร้างเครื่องมือของเขาขึ้นมาในการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาได้เองตามธรรมชาติของวัยของเขา โดยครูจะให้พื้นที่การเรียนรู้วางอยู่ตรงการแก้ปัญหาของนักเรียน และปล่อยให้อำนาจในการเรียนรู้อยู่กับนักเรียนโดยสมบูรณ์  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแบบนี้ นักเรียนจะถูกฝึกให้เป็นผู้แก้ไขปัญหา (problem solver) ผลสัมฤทธิ์คือปลายทาง แต่ในระหว่างทางที่นักเรียนกำลังพยายาม ฝึกฝนให้เขาเป็นผู้มีความอดทน ผู้ที่มีความพยายาม  ในการแก้ปัญหา และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21”