ประกาศตำแหน่งงานว่าง

 

1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 20,000-50,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 28 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

 3. ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ในงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ

 5. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 6. มีความสนใจและมีความชอบต่องานการศึกษา

 7. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 8. มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 9. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 10. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

 2. ตรวจแผนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

 3. นิเทศการสอนพร้อมให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน

 4. วางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

 

2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 20,000-50,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 28 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

 3. ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ในงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ

 5. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 6. มีความสนใจและมีความชอบต่องานการศึกษา

 7. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 8. มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 9. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 10. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน

 2. ตรวจแผนการสอนของครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

 3. นิเทศการสอนพร้อมให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน

 4. วางแผนงานเพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

 

3. Head of English Department

Position: Head of English Department

Type: Full-Time                                                                                

Department: English Department

Salary Range: 40,000 – 80,000 THB/Month

Start Date: As soon as possible

Qualifications and Skills Required:

 1. Bachelor’s Degree

 2. Teaching qualification or equivalent.

 3. 5 years of teaching experience in schools and 3 years of leadership experience.

 4. Minimum 2 years of successful departmental budgeting experiences in companies.

 5. Excellent interpersonal and presentation skills.

 6. Strong ability of lead and motivate the team effectively to reach school targets.

 7. High proficiency in dealing with teachers, management and parents.

 8. Be result oriented and supportive, which make things happen.

 9. Ability of develop team spirit and unity in diversity.

Responsibilities:

 1. Lead learning within the department.

 2. Carry out the English curricula.

 3. Lead the department review and improvement planning work.

 4. Ensure a supportive environment.

 5. Lead, train and manage department staff.

 

4. English Department Coordinator for kindergarten

 

Position: English Department Coordinator for kindergarten

Type: Full-Time                                                                                

Department: English Department, Administration

Salary Range: 18,000 – 30,000 THB/Month

Start Date: As soon as possible

Responsibles:

 1. Bachelor’s Degree

 2. Experience with curriculum development

 3. Experience leading a small multicultural team

 4. Throughout understanding of Phonics

 5. Teacher with two or more years of classroom experience in the areas of expertise are preferred

 6. Excellent English communication skills both written and verbal

 7. Flexibility to work well in a team and to be self-motivated

 8. Ability to communicate effectively with colleagues, students, and parents

 9. Capability to organize and coordinate multiple tasks and to work under time pressure to meet deadlines

Qualifications and Skills Required:

 1. Teach Phonics to kindergarten students, produce grade reports, and communicate with homeroom teachers regarding student progress. (Special consideration will be given for teach phonics to kindergarten students.)

 2. Recruit and manage a group of 5-8 Thai and foreign teachers in coordination with kindergarten homeroom teams.

 3. Develop and implement effective teaching and learning strategies.

 4. Create lesson plan in consistent with school’s curriculum, evaluate students’ performance as a group and individuals to continuously improve teaching strategy.

 5. Monitor and evaluate teaching standards, classroom management and students’ progresses and Assist teachers in maintaining high student achievement of program objectives,

 6. Order and manage textbook and other instructional materials

 7. Implement strategies within the department in support of the School’s Development Plan and contribute to the English Development Plan where appropriate.

 8. Support the professional development of all departmental staff appropriate to their needs and experience.

 9. Continuously develop kindergarten curriculum in conjunction with primary curriculum development.

 

 

5. English Teacher (Reading and Conversation)

 

 Position: English Teacher (Reading and Conversation)

Type: Full-time

Department: English Department Primary Level

Salary Range: 30,000-45,000 THB/Month

Start Date: August 15, 2016

Qualifications and Skills Required:

 1. Bachelor’s Degree

 2. Teaching license from Western country or extensive experience with young students (< 12 year-olds) in group settings

 3. Teacher with two or more years of classroom experience in the areas of expertise are preferred

 4. Experience with curriculum development preferred

 5. Excellent English communication skills both written and verbal

 6. Flexibility to work well in a team and to be self-motivated

 7. Ability to communicate effectively with colleagues and students

 8. Capability to organize and coordinate multiple tasks and to work under time pressure to meet deadlines

Responsibilities:

 1. Create lesson plan in consistent with school’s curriculum, evaluate students’ performance as a group and individuals to continuously improve teaching strategy.

 2. Teach English subject area to students, produce grade reports, and communicate with homeroom teachers regarding student progress.

 3. Develop, implement and share effective teaching and learning strategies.

 4. Performs any other tasks as assigned by supervisors (Direct and Hierarchical).

 

 

6. English Teacher for Primary Level

 

Position: English Teacher (Conversation)

Type: Full-time

Department: English Department Primary Level

Salary Range: 30,000-45,000 THB/Month

Start Date: August 15, 2016

Qualifications and Skills Required:

 1. Bachelor’s Degree

 2. Teaching license from western country or extensive experience with young students (< 12 year-olds) in group settings

 3. Teacher with two or more years of classroom experience in the areas of expertise are preferred

 4. Experience with curriculum development preferred

 5. Excellent English communication skills both written and verbal

 6. Flexibility to work well in a team and to be self-motivated

 7. Ability to communicate effectively with colleagues and students

 8. Capability to organize and coordinate multiple tasks and to work under time pressure to meet deadlines

Responsibilities:

 1. Create lesson plan and teaching material in consistent with school’s curriculum, evaluate students’ performance as a group and individuals to continuously improve teaching strategy.

 2. Teach English subject area to students, produce grade reports, and communicate with homeroom teachers regarding student progress.

 3. Develop, implement and share effective teaching and learning strategies.

 4. Performs any other tasks as assigned by supervisors (Direct and Hierarchical).

 

 

7. Phonics Specialist/Teacher for Primary Level

 

Position: Phonics Teacher, English Department Primary Level

Type: Full-time

Department: English Department, P-Level

Salary Range: 30,000-45,000 THB/Month

Start Date: As soon as possible                   

Qualifications and Skills Required:

 1. Bachelor’s Degree

 2. Teaching license from Western country or extensive experience with young student (< 12 year-olds) in a group setting

 3. Teacher with two or more years of classroom experience in the areas of expertise are preferred

 4. Experience with Jolly Phonics.

 5. Experience with curriculum development preferred

 6. Excellent English communication skills both written and verbal

 7. Flexibility to work well in a team and to be self-motivated

 8. Ability to communicate effectively with colleagues and students

 9. Capability to organize and coordinate multiple tasks and to work under time pressure to meet deadlines

Responsibilities:

 1. Develop lesson plan in accordance with the curriculum.

 2. Teach English to students, produce grade reports, and communicate with homeroom teachers regarding student progress.

 3. Develop, implement and share effective teaching and learning strategies.

 4. Create lesson plan in consistent with school’s curriculum, evaluate students’ performance as a group and individuals to continuously improve teaching strategy.

 5. Performs any other tasks as assigned by supervisors (Direct and Hierarchical).

 

 

8. ครูคณิตศาสตร์

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

 3. มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทาง Open Approach  จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 5. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง

 6. มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก 

 7. มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ 

 8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 9. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและนักเรียนอย่างมีความสุข

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ตามแนวทาง Open approach

 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา

 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

 

9. ครูวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง

 3. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก

 4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 5. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

 6. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 7. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 8. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 9. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา

 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร          การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

10. ครูภาษาไทย

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง

 3. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก

 4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 5. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

 6. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 7. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 8. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 9. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

 2. จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 3. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา

 4. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร          การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

 

11. ครูประจำชั้นอนุบาล

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000-18,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชายหรือหญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง

 3. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก

 4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 5. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

 6. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 7. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 8. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 9. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. เป็นครูประจำชั้น ดูแลวิถีชิวิตของนักเรียน

 2. วางแผนและพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 3. สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาตร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 4. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา

 5. ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร          การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 6. ร่วมพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

 

 

12. ครูผู้ช่วย (ครูพี่เลี้ยง)

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 9,000 –12,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศ: หญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

 3. มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก

 4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 5. เป็นคนรักความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถปรับตัวในการทำงานได้ดี

 6. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

 7. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

 8. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 9. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 10. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น เพื่อดูแลนักเรียน

 2. ดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย  ความสะอาดเรียบร้อยของนักเรียน

 3. พัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียนร่วมกับครูประจำชั้น

 4. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียน

 

 

13. คนขับรถ

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามตกลง

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย    อายุ: 28 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

 3. มีความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย

 4. มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ

 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 6. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 7. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ

 8. รู้จักเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

 9. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดีมี

 10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา  และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี

 11. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

 12. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 13. มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่างๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 14. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ขับรถส่งเอกสาร

 2. ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน หรือ ซื้อของตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด

 4. ซ่อมบำรุงและทำความสะอาดรถทุกคันของโรงเรียน

 5. ช่วยงานโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

14. แม่บ้าน

 

รายละเอียด                                                                                          

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามตกลง

คุณสมบัติ

 1. เพศ: หญิง    อายุ: 28 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

 3. รักในอาชีพงานแม่บ้าน

 4. ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความสะอาด

 5. รับผิดชอบงานได้ดี  มีความเรียบร้อยและมีความอดทน

 6. ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ

 7. เรียนรู้งานใหม่ได้เร็วและมีความใส่ใจในงาน

 8. มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน

 9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ใต้สภาวะความกดดันได้ดี

 10. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน

 2. ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย