ตารางกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่

 

4 พ.ค. 63

5 พ.ค. 63

6 พ.ค. 63

19 พ.ค. 63

รายละเอียดงาน           

 

- พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย

- ประกาศเป็นวันหยุดจากโรงเรียน

หยุดวันวิสาขบูชา

- วันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563

ระดับ

   K,P

   K,P

   K,P 

   K,P   

วันที่

 

3 มิ.ย. 63

4 มิ.ย. 63

19 มิ.ย. 63

รายละเอียดงาน           

 

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

- วันไหว้ครู

- กิจกรรม  Maths  Day

ระดับ

 

K,P

K,P

K,P

  

วันที่

 

3 ก.ค. 63

6 ก.ค. 63

7 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63

28 ก.ค. 63

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรมรวมใจถวายเทียน

- หยุดวันเข้าพรรษา และหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

- หยุดกลางภาคเรียนที่ 1/2563 

- English Day

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ระดับ

 

K,P

K,P

K,P

K,P

K,P

 

  

วันที่

 

10-11 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

28 ส.ค.63

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรม Literacy Day (Love  to  Read)

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ     

   พระบรมราชินีนาถ 

- กิจกรรมรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งกุศล 

  (ตักบาตรเนื่องในวันเกิดโรงเรียน)

ระดับ

 

K,P

K,P 

K,P

วันที่

 

21-24 ก.ย. 63

25 ก.ย. 63

25 ก.ย. 63

รายละเอียดงาน           

 

- กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับอนุบาล

- กิจกรรม Happy Imagineers Day ระดับประถม

- วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับ

 

K

P

K,P

วันที่

 

13 ต.ค. 63

 

20 ต.ค. 63

23 ต.ค. 63

รายละเอียดงาน           

 

- หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิน

   ทรมหาภูมิพลอดุยเดช

- เปิดภาคเรียนที่  2/2563  (First Day 2/2563)

- หยุดวันปิยมหาราช

ระดับ

 

K,P

K,P

K,P

K,P