ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับประถมศึกษา

 

ระดับเตรียมอนุบาล 

  • เปิดรับตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ

 

ระดับอนุบาล 1-3

  • ระดับอนุบาล 1 เปิดรับตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบ

  • ระดับอนุบาล 2 เปิดรับตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ

  • ระดับอนุบาล 3 เปิดรับตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ

 

ระดับประถม 

  • เปิดรับตั้งแต่อายุ 6 ขวบ

ขั้นตอนการสมัครเรียน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนต้นกล้ามีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

 

 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

 

1. การเยี่ยมชมสถานที่

ผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครเรียนให้บุตรหลาน สามารถกรอกความประสงค์เข้าเยี่ยมชมออนไลน์ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับ เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจแนวทางการศึกษาของโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทางโรงเรียนของดให้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในช่วงเวลานี้ แต่ผู้ปกครองสามารถรับชมภาพบรรยากาศได้จากทาง Facebook และ Website ของโรงเรียน

2. การซื้อใบสมัคร 

ผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาสมัครเรียนให้บุตรหลาน ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่

  1. ต้องตอบแบบสอบถามเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามความเป็นจริง

  2. ต้องสวมหน้ากากอนามันทุกครั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือให้สะอาด และใช้เจลแอลกอฮอล์

  3. ต้องนำเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) มาแสดงเพื่อทางโรงเรียนจะสามารถเช็คการเดินทางของผู้ปกครองได้

สามารถติดต่อขอนัดซื้อใบสมัครและนัดสัมภาษณ์ โดยติดต่อฝ่ายรับสมัครเรียนที่เบอร์โทร 053-345912 หรือ 089-7007798  

 

3. การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในแนวทางการศึกษาของโรงเรียนกับผู้ปกครอง

เนื่องจากโรงเรียนต้นกล้าเชื่อว่าโรงเรียนและบ้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน เราเชื่อว่าพ่อแม่ก็เป็นครูที่มีความสำคัญมากในชีวิตของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนต้นกล้าจึงเป็นหลักสูตรที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนและผู้ปกครองควรจะมีความเข้าใจและความคาดหวังด้านการศึกษาที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ต้นกล้าน้อยๆ ของเราอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเป็นเด็กที่สดใส ฉลาดถาม ฉลาดเล่น ฉลาดอ่าน ถึงพร้อมด้วยความสุขในใจและศักยภาพในการสร้างความสุขส่วนรวมให้แก่สังคม

ผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาสมัครเรียนให้บุตรหลาน ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4. การคัดกรองพัฒนาการ

 จากนักกิจกรรมบำบัด ทางโรงเรียนเชื่อว่า การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่ม การคัดกรองพัฒนาการ จากความพร้อมทางพัฒนาการด้านร่างกายที่สอดคล้องกับช่วงวัย และความพร้อมดา้นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การเข้าเรียน เช่น ด้านปฏิสัมพันธ์และสื่อสารความต้องการเบื้องต้น ด้านทักษะการจดจ่อใส่ใจกับการทำกิจกรรม และด้านทักษะการกำกับตนเอง เป็นต้น

5. การแจ้งผลการรับสมัคร

โรงเรียนจะแจ้งผลสัมภาษณ์ภายใน 3-7 วัน หลังการสัมภาษณ์และการคัดกรองพัฒนาการ

 

6. การมอบตัว 

เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะสำรองสิทธิ์ภายในระยะเวลาวันมอบตัวที่ทางโรงเรียนนัดหมาย เท่านั้น หากเกินวันที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

            1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

            2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

            3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด

            4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด

            5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

            6. รูปถ่ายบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว จำนวนท่านละ 2 รูป