ผู้ปกครองทุกท่านล้วนปรารถนาดีต่อบุตรหลานตลอดชีวิตที่เราและเขามีอยู่ มิได้เพียงแต่ระยะสั้น ๆ ในวัยเด็กวัยเรียนรู้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานและการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่  เราต่างทราบดีว่าปัจจัยความสำเร็จหรือล้มเหลวหลายอย่างในอดีตมักขึ้นอยู่กับว่าใครมีความรู้มากหรือน้อย  แต่โลกปัจจุบันและโดยเฉพาะโลกภายหน้า ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีความคิดและจินตนาการมากกว่า ผู้นำหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กจนถึงหน่วยงานใหญ่ มิใช่เป็นเพียงผู้มีความรู้มากหรือมีอำนาจมากเลย หากขึ้นอยู่ที่ความคิดและทำอย่างมีจินตนาการต่างหาก

และที่โรงเรียนต้นกล้าเราได้ประดิษฐ์คำหนึ่งคือ "Happy Imagineer" ขึ้นเพื่อสื่อนัยยะความหมาย คำว่า "Imagineer" มาจากคำว่า Imagine + Engineer กล่าวคือ เพื่อสื่อสารว่า โรงเรียนจะจัดการศึกษาที่หล่อหลอมความคิด จินตนาการ ศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กับการบ่มเพาะความดี ความงามเพื่อให้เกิดจริยธรรมของความเป็นเลิศ (Ethics of Excellence)

Tonkla: Happy Imagineers

จึงมีความหมายว่า.. “นักเรียนโรงเรียนต้นกล้า จะเป็นผู้ที่ใช้จินตนาการเป็นพื้นฐานในการทำงาน สร้างงาน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีความสุขเพราะมีคุณธรรมและจริยธรรมนำทาง

T=Tolerance 

O=Oneness  

N=Nature Appreciation  

K=Kindness     

L=Love to Learn   

A=Adaptability 

 

ความหมายของ " T O N K L A "

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอดทนและพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเสมอ

มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการดำรงอยู่ของตนเองอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสิ่ง

ประทับใจคุณค่าและความงดงามของธรรมชาติและสิ่งรอบตัว

เปี่ยมด้วยรักมีจิตเอื้ออาทรและแบ่งปันต่อสรรพสิ่งทั้งมวล

รักการเรียนรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning)

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่าง