“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในระดับสากล และความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

“To provide the education to enhance the student’s competitiveness and characteristics of togetherness, respect and peace”

 

 

  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

  2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในระดับสากล

  3. พัฒนานักเรียนให้มีอุปนิสัยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

  4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

  5. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานบนพื้นฐานการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ต้นกล้า หมายถึง ต้นอ่อนที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จนกระทั่งมีความพร้อมและมีรากแก้วที่แข็งแรง พร้อมหยั่งรากเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในธรรมชาติ และสามารถเกื้อหนุนสรรพชีวิตอื่นได้ต่อไป

 

 

 

 

สัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นอดทนและขยันหมั่นเพียร ความสามัคคีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและมีระบบแบบแผนอย่างมั่นคง