เตรียมเครื่องไทยทาน

...หลายคนคงคิดว่าการเตรียมเครื่องไทยทานสำหรับทำบุญเป็นงานของผู้ใหญ่เท่านั้น... ที่โรงเรียนต้นกล้าวันนี้เด็กนักเรียนอนุบาลและเตรียมอนุบาลต่างช่วยกันเตรียมของเพื่อถวายในวันเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งเทียน การร้อยดอกไม้ ทำข้าวต้มมัด และสังฆทาน 
... การเรียนรู้ด้านวิชาการ การพัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการคิดและแก้ปัญหาผ่านการลงมือทำงาน การสร้างสรรค์จินตนาการผ่านงานศิลปะ งานประดิษฐ์ งานคหกรรม การเจริญสติ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งการสืบสานประเพณีไทยให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสังคมและชุมชนรอบข้าง ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เด็กๆ ควรได้รับการบ่มเพาะให้เติบโตขึ้นอย่างมีพัฒนาการในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่พัฒนาคนอย่างแท้จริง

1/3