6. ทำไมโรงเรียนต้นกล้าต้องเน้นเรื่องการเล่น ?

มีนักคิดท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ที่เห็นว่าเด็กเล่นแท้จริงคือการเรียนรู้” ตามธรรมชาติของเด็กแล้ว เด็กใช้การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้ เด็กจะทำความรู้จักกับสิ่งรอบตัว บทบาทหน้าที่การให้และการแบ่งปันผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ และการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ จะส่งเสริมให้ร่างกายและสมองของเด็กได้พัฒนาเต็มที่เพราะเด็กจะเกิดความสุข และอยากลงมือทำ นอกจากนี้แล้วการเล่นยังช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็ก เด็กจะมีการเลียนแบบสิ่งของรอบข้าง สมมุติตนเองเป็นลม ต้นไม้ ดารา ไดโนเสาร์ หรือยอดมนุษย์ ร่างกายและจิตใจที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามธรรมชาติถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

 

โรงเรียนต้นกล้าจึงเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้โดยออกแบบเป็นการเล่นที่สร้างความสุขและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากที่สุด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องวิชาการ สังคม กติกา การแบ่งปัน อย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก และเมื่อเด็กมีความสุขเซลล์สมองจะมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมา ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างพลังด้านบวก ลดความเครียด

" Play is our brain's favirite way of learning."

 

  Unknown