ตามรอยนักพฤกษศาสตร์

...การได้ไปเห็น สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเกิดจากการคิดใคร่ครวญ ลงมือทำ แล้วรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
...กิจกรรมภาคสนามของนักเรียนชั้น ป.4 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของนักพฤกษศาสตร์ ปัจจัยในการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชชนิดต่างๆ การจำแนกพืชตามถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งประโยชน์ของพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ จากประสบการณ์ตรง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการอย่างมีความสุขบนวิถีตามธรรมชาติของผู้เรียนผ่านกิจกรรมภาคสนามค่ะ

1/2