5. มุมมองของโรงเรียนต้นกล้าต่อการศึกษา ?

“โรงเรียนต้นกล้า” เห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในมิติเดียว กล่าวคือ  เป็นการมุ่งให้ความรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นให้ “เชื่อ” โดยละเลยการคิดใคร่ครวญ “จำ” โดยมีความเข้าใจน้อย และ “ทำตาม” โดยไม่เข้าใจเหตุผล ละเลยสิ่งที่เป็นคุณค่า ความดี ความงาม ความสร้างสรรค์ที่เป็นอีกมติหนึ่งของชีวิตที่มีความสำคัญ

 

“โรงเรียนต้นกล้า” เชื่อว่ากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีความสุขที่สอดคล้องกับศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นวัฒนธรรมการอ่าน ถักสานจินตนาการ สร้างฐานคิดวิทยาศาสตร์ใหม่ จะนำพาผู้เรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจและ จิตวิญญาณ เรามุ่งที่จะสร้างสรรค์โลกแห่งความจริง และโลกแห่งคุณค่าความงาม ความดีที่เบ่งบานในตัวผู้เรียน โรงเรียนต้นกล้าจึงให้ความสำคัญทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคุณค่า ความดี ความงามไปพร้อม ๆ กัน

" The true sign of intelligence is not knowledge

  but imagination "

 

  Albert Einstein